1. <tbody id="ojvfy"></tbody>

    1. <progress id="ojvfy"></progress>

     在線字典 -> 在線查詢單人旁的字有哪些,偏旁部首亻字旁,單人旁的字有哪些?★
     查找部首“”,共找到 612 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
     筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
     2rén3
     4huà,huā4chóu,qiú
     4dīng4jìn,jǐn
     44pú,pū
     4rén4réng
     4shén,shí4zhāng
     44
     5dài5
     5gē,yì5
     5men5
     5qiān5rèn
     55shì
     55xiān
     55zǎi,zǐ,zī
     5zhàng5
     5tuō5chào
     5gǎn5hóng
     5rèn5cháng
     6áng,yǎng6cāng,chen
     6倀chāng6chē
     6chuán,zhuàn6
     6仿fǎng,páng6fèn
     66
     6huo,huǒ6
     6jià,jie,jiè6jiàn
     6kàng6lún
     66
     6rén,rèn6shāng
     6sì,shì6
     6wěi6wěi
     66
     6xǐn6xiū
     66
     6yōu6
     66zhòng
     6zhù6ài
     6chào6cuì
     6dǎn6
     6diào6dùn
     6fǎn6fēng
     6yǎo6jìn
     6qián6tǎng
     6pèi6
     6qiàn6wáng
     66wěn
     6xìn6xùn
     66yún
     6chǐ6zhōng
     7ǎi,yǐ7bà,bǎi,bó
     7bàn,pàn7bēng
     77cì,sì
     7dàn7
     7diàn,tián7fó,fú
     7gā,jiā,qié7gōu
     7gù,gū7hé,hè
     77líng
     77nì,nǐ
     7nìng7
     77shēn
     7tǐ,tī7tóng
     7tuó,tuō7wèi
     77yòng,yōng
     7yòu7zhù
     7zuò,zuō7zuǒ
     77zhàn
     77bɑo
     77hān
     7mài7
     77
     7zhāo7shi
     7xián7xiān
     7xiè7
     7yǎng7伿zhì
     7zhēng7zhòu
     7zhù8bǎi
     8cè,zè,zhāi8chà
     8chái8chǐ
     88
     8dòng,tóng,tǒng8èr,nài
     8gòng,gōng8guǐ
     88hěn
     8huí8
     8jiā8jiǎo,yáo
     8jiǎo8kǎn
     8kuǎ8kuài
     8lǎo8
     88móu
     8nóng8pèi
     8qiáo8quán
     8shēn8使shǐ
     8shì8tiāo
     8tǐng8tuō
     8xiá8yáng
     8yǐ,yī8
     8yòu8zhēn
     8zhí8zhōu
     8zhū8lái
     8xùn8bìng
     8ān8chì
     8cún8dài
     88ér
     88gāi
     8gōng8huó
     8jǐn8
     88mǐng
     8nìng8
     88
     8xiáng8xíng
     8xiū8
     89bǎo
     9便biàn,pián9chóu
     99
     9é9
     9fǔ,miǎn9hóu,hòu
     9hǔn9jiǎn
     99jùn
     9lāi9
     99
     9liǎ,liǎng9liáng
     9pīng9qí,sì
     9qiào9qīn
     9qiú9
     9tuì,tuō9
     9xìn9xiū
     9yǎn9yǒng
     99chē
     9xiá9jìng
     99
     9zhèn9chěng
     9shù9
     9guàng9jiǒng
     99
     9nán9pěi
     9qiàn9sàn
     9shèn9
     99tuǐ
     99
     9xiāo9
     99zhi
     9zuò7zhòu
     10ǎn10bèi
     10bèn10
     10biào10chàng,chāng
     10cháng,tǎng10chù,tì
     10cuì10dào,dǎo
     10fèng10
     10guān10hòu
     10jiàn10jié
     10jiè10jìng,liàng
     1010
     10juàn10jué,juè
     10kōng10luǒ
     10nǎi10
     10pái10qiàn,qìng
     10qīng10ruò
     10shū10
     1010xìng
     1010
     10zhài10zhí
     10zhuō10
     10倀chāng10liǎng
     10lái10
     10xīn10lún
     10cǎi10bèi
     10xiào10fǎng
     10mén10bìng
     10chě10俿
     10chuí10tán
     10dōng10fèi
     10hùn10huò
     10jiàn10jiǎn
     10jiù10
     10lèng10péng
     1010nìng
     10shà10shū
     10sōng10suī
     10tiǎn10wǎn
     1010
     10yáo10yīng
     1010zhī
     10zhí10zǒng
     10zōng11bèi
     11cāi,sī11cháng
     11chēng11chǒu
     11fèn11huáng
     11jì,jié11jià,jiǎ,xiá
     11kuǐ11lóu,lǚ
     11miǎn11ǒu
     11piān11tíng
     11tōu11wēi
     1111xié
     11yǎn11
     11zhì11zǒng
     11xiè11bèi
     11zuò11
     11zhēn11kǎn
     1111zán
     11wěi11wěi
     11bǐng11chā
     11zhòng11chǔn
     11tǎng11
     11duān11è
     11fēng11
     11gu11
     11qián11jié
     11rǒng11ruǎn
     11shěng11sǒu
     11suō11
     11tōu11xiè
     1111xún
     11yàn11ān
     11yǎo11
     11yóu11zhā
     11zhàn12ào
     12bàng12bīn
     12chǔ12dǎi
     12diān12
     12jiā12jué
     1212
     12nuó12tǎng
     1212bèi
     12cāng12jié
     12yáo12shān
     1212bèi
     12bìng12chù
     1212
     12jiǎng12hào
     12qiàn12liàn
     12róng12zhì
     1212
     12táng12xiā
     12xiào12yǎng
     12yuàn12yùn
     12zài13chì
     13cuī13léi
     1313piào
     13shǎ13xiàng
     13zhài13jǐn
     13qīng13
     13chuán13
     13shāng13zǒng
     13yōng13péng
     13cān13zāo
     13chuǎng13
     13dòng13guāng
     13hàn13jìng
     13tǎn13màn
     1313sǒng
     13xiè13yān
     13yíng13zhāng
     14chán14chuǎn
     14dēng14jiàn
     14jiāo14jǐng
     14jiù14liáo
     14mǐn14sēng
     1414tóng,zhuàng
     1414zǔn
     14xiān14jiǎo
     14fèn14huì
     1414qiáo
     14jùn14
     1414dàn
     14chǎng14wěi
     14è14
     14tiě14jiǒng
     1414láo
     14lǐn14
     14shàn14tuǐ
     14xiàn14xiān
     14xiàn14
     14zhuàn12zhòu
     15ài15dàn,dān
     15jiāng15jiǎo
     1515sài
     15xuān15zhòu
     15jià15nóng
     15shǎ15jiǎn
     15kuài15
     1515cɑn
     15chán15chù
     15dāng15fēng
     15jìn15méng
     15qiàn15qiào
     15zài16níng
     1616tái
     1616chóu
     16chái16bīn
     1616jǐn
     16án16háo
     16kuǎng16lán
     1616qióng
     17léi,lěi17zǎn
     17yōu17cháng
     17chǔ17bào
     17biāo17
     17qìng17liè
     1717
     17wěi17zhì
     18chèn18shū
     1818téng
     19lǒng19ráng
     19chán20huì
     21luó21nuó
     2121yǎn
     21zǎn22tǎng
     23lěi24nàng


       《新華字典》下載網址:http://www.tao9u.com/softdown.htm

        字典

       更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶單人旁的字有哪些,如有疑問,請與我們聯系。謝謝!


      
     Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
     軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
     日韩字幕第一页免费视频观看