1. <tbody id="ojvfy"></tbody>

    1. <progress id="ojvfy"></progress>

     在線字典 -> 在線查詢偏旁部首艸字旁、帶草字頭的字有哪些、草字頭的字有哪些?★
     查找部首“”,共找到 981 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
     筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
     3ǎo4
     5ài,yì5jiāo
     5jié,jiē5
     5nǎi,rèng5dǐng
     5qiú5tiáo
     66
     6máng6péng
     66qiān
     6què,sháo6wán
     6xiāng6xiōng
     66zhī
     6chāi6gǎn
     66mián
     6suī6
     66zhì
     67ǎo
     77bì,pí
     7biàn7cāng
     7cháng7cōng
     7ě7fāng
     7fèi,fú7fēn
     77
     7gài,jiè7hū,wù
     7huā7
     7jù,qǔ7kōu
     77
     7mào7
     77qiàn
     7qín7qín
     7ruì7shān
     77wěi
     77xiàn
     7xìn,xīn7xù,zhù
     77yán,yuán
     77yún,yùn
     7zhǐ7zhù
     7réng7tún
     7lún7
     7háng7gǒu
     7jué7
     7chán7qiān
     7sū sā7rén
     7wěi7wén
     7yǒu4gòng
     88bāo
     8běn8
     8fàn8
     88gān
     8gǒu8gǔ,kǔ
     8jiā,qié8jīng
     8jū,zū8
     8líng8lóng
     8máo,mǎo8máo
     8mào8miáo
     8mín8
     88niǎo
     8nié8níng
     8piě8píng
     8qǐng8qióng
     8rǎn8rě,ruò
     8shàn,shān8sháo,tiáo
     8tái,tāi8xué
     88yìn
     8yīng8yíng
     8yuàn8zhǎ
     8zhuó8chí
     88bèi
     8bǐng8
     8cōng8
     88dié
     8dōng8hóng
     88
     8méi8
     8shēng8yuán
     8wèi8xiān
     8xiú8yǎo
     8yòng8zhǐ
     89
     9cǎo9chá
     9chá9chōng
     9chuǎn9cí,zǐ
     99
     99dàng
     99gāi
     99gèn
     9hóng9huán
     9huāng,huɑng9huí
     9huì9hūn,xūn
     9jì,qí9jiá
     9jiǎn9jiàn
     9jiāng9jiāo
     9jìn9jīng
     99lǎo
     99luò
     9mǎi9máng
     9míng9qián,xún
     9qiàn,xī9qiáo
     9qiáo9quán
     9ráo,yáo9rěn
     9róng9róng
     99sūn
     9tí,yí9tíng
     9tóng9xíng,yíng
     9xìng9xún
     9yào9yīn
     9yìn9yíng
     9zhòu9zhū
     99
     9zhuāng9àn
     99
     9chén9chéng
     9chí9
     99ér
     99hòu
     9guāng9guī
     9hāo9
     9jiāo9jīn
     9jīng9liè
     9píng9róng
     9shù9
     9yán9
     99zhòng
     9zhú9
     1010chǎi,zhǐ
     10chún10cuò
     1010é
     10fú,piǎo10guǎn,guān,wǎn
     10hé,hè10huò
     10jūn10kǎn
     10lāi10láng,làng,liáng
     1010
     10lián10mǎng
     10méi10mò,mù
     1010suō,shā
     10shēn,xīn10shí,shì
     10shū,tú10sui
     1010xiān
     10yīng10yíng
     10yóu10yóu
     10yǒu10huá
     10xìng10jiá
     10jìng10xiàn
     10bié10
     10chē10chén
     10chén10cuò
     10dòu10
     10péng10
     10gěng10hàn
     10zuó10jié
     1010méng
     10wèn10
     1010nán
     10nū xi10niǔ
     10qín10qiú
     1010rěn
     10shāo10
     10suī10suō
     1010tuō
     10wáng10wěi
     1010
     1010yín
     10yǔn10zhù
     10zhuāng11
     11bào11běng
     1111
     11cài11chāng
     11chuí11cuán,zōu
     11cuì11dàn
     11dàng11
     11fěi,fēi11
     1111
     11guǒ11hàn
     1111huán
     11jiān11jié
     11jīng11
     11jùn,jūn11lǐn
     11líng11
     11luó11méng
     11nài11píng
     1111
     1111
     11shà11shū
     11sōng11tǎn
     11táo11tián
     11tiē11tú,tù
     11tuò11wǎn,yù
     11wǎng11wěi
     11wèi11
     11xiāo11yíng
     11yíng11yíng
     1111
     11zhù11
     1111ān
     11cháng11chūn
     11lái11
     1111
     11tái11chóu
     1111
     11dào11
     11dìng11dōng
     11fèi11gǎo
     11gēng11wǎn
     1111
     11huán11jiān
     11jǐn11qín
     11jiū11juǎn
     11yǎn11kūn
     1111láng
     1111lún
     11mǎng11mén
     11pān11niè
     11pāo11qiáo
     11qìn11tiáo
     11shù11
     1111
     11zhàn11kǔ tā bī lɑī
     11zhǒu12bǎo
     12biǎn,biān12
     12chǎn12cōng
     1212dǒng
     12ě12fèng,fēng
     1212gé,gě
     1212hóng
     1212jiā,xiá
     12jiǎng12kǎi
     12kuí12là,lào,luò,luō
     12lóu12
     1212pài
     1212
     12qiā12qiū
     12rèn,shèn12róu
     12shī12sōu
     12tíng12
     12wēi12
     1212xiāng
     12xuān12zàng
     1212gài
     12wàn12kuì
     1212shēn
     12xuān12wěi
     12hūn12hóng
     12wěi12zhòu
     12ān12ān
     1212
     12chú12chǔn
     12cuó12duàn
     12pén12guān
     12hóu12huáng
     12kuò12
     1212jiān
     12jīng12qián
     12jiāng12qíng
     1212jùn
     1212kuò
     12lán12liàn
     12mào12méi
     1212
     12miǎn12nǎn
     12píng12
     12zhēn12
     12quán12sū kū mō
     12shāo12sōu
     12tiáo12uu
     12wēi12xiāng
     12xuē12xìng
     12yào12yāo
     12yíng12yòng
     1212yuān
     12yūn12zuò
     12zhuàn12
     12zōng12zuò
     9qióng13bàng
     13bèi13
     1313diào
     13ēn13hāo
     13huò13
     1313jiān
     1313kuǎi
     13lán13làng
     1313luǒ
     13méng,měng,mēng13mì,míng
     1313
     13péng13
     1313róng
     1313ruò
     13shī13shī
     13shuò13suàn
     13suō13tiáo
     13wěng13
     13yíng13
     13zhēn13zhēng
     13gài13lián
     1313cāng
     13qiàn13
     13shēn13
     13sūn13chún
     13yīn13áo
     1313chén
     13chú13zhú
     13cuò13diǎn
     13fén13guì
     13gǔn13yuán
     1313lǎng
     1313líng
     13liú13liú
     13mǎo13
     13pán13pei
     1313quē
     13shā13shì
     1313táng
     13tōng13
     13dàn13
     1313xuān
     13yǎo13yīn
     1313yuān
     13yūn13yún
     13zhēn13zǒng
     13gō zhā14ǎi
     1414cài
     1414dōu
     14hǎn14huì
     14kòu14liǎn
     14liǎo,lù14lìn
     14mán,màn,wàn14miè
     14niān14qiáng
     1414
     14tuī14wèi,yù
     1414xiāo
     14xu14zhè
     1414chún
     1414léi
     14lóu14cōng
     14niǎo14cōng
     14bo14líng
     1414jiǎng
     14xiāng14ān
     14biāo14
     14zàng14cáo
     14zhū14
     14cuó14
     1414qiū
     14gǔn14guó
     1414
     14hūn14jiān
     14jié14jǐn
     1414juàn
     1414kòu
     1414
     14màn14
     1414qiàn
     14shēn14shāng
     14shè14wéi
     14xuàn14yán
     14yín14
     14zhāng14zhōng
     15bō,fán,fān15fén
     15huì15
     15jiāo,qiáo15jué
     15kuì15
     15ruí15ruǐ
     15shū15shùn
     15wēn15xùn
     1515yùn
     15zuì15yún
     15ráo15
     15ruǐ15è
     15mɑi15
     15qiáo15yóu
     15chǎn15
     15dǒng15dàng
     15qián15bāo
     15diǎn15dǐng
     1515fěi
     1515huá
     1515jiān
     15jiān15qiáng
     15jué15lěi
     15méng15ǒu
     1515shɑo
     15shèng15
     15sūn15
     15wěi15
     15xiá15
     1515
     1516ài
     16báo,bó,bò16
     1616hāo
     16hōng16hóng,hòng
     16lěi16léng
     1616shǔ
     16sǒu16
     16wēi16wěi
     16wèng16xiè
     16xiè16xīn
     16xuē16
     16qiáng16jiāng
     16xiān16huì
     1616xuān
     16jiàn16xiāo
     1616
     16huì16yào
     16bài16càn
     16fán16
     16hào16hāo
     16lián16líng
     16wàn16miè
     16nóng16shēn
     16shǔ16
     16sūn16tāng
     16yùn16
     1616xūn
     16yuán16zhān
     16zhēn17biǎn
     17cáng,zàng17cóng
     17ěr17gǎo
     17jí,jiè17miǎo
     1717piáo
     17qióng17
     17tái17xiǎn
     17xūn17lán
     17zǎo17
     17níng17jìn
     17chén17chóu
     17diào17
     17duì17
     17xiāo17huì
     17jiǎn17kuí
     17mái17
     17pín17
     1717
     17tuī17yíng
     18biāo18fān
     18jiào18lěi
     1818ǒu
     18téng18
     18sǒu18shǔ
     18qióng18yùn
     18bɑo18bēi
     18zhū18gǎo
     18huàn18
     18liú18yào
     1818
     18ōu18xián
     18tán18liáo
     18wèi18xiě
     1818
     18zhǐ19héng
     19huò19
     1919zǎo
     19tuò19
     1919pín
     1919
     19ǎi19xuān
     19ruǐ19lìn
     1919péng
     1919
     19jiōng19jiōng
     19lài19máng
     19qiáo19qìn
     19qiu19ruǐ
     19tǒu19tuí
     19yùn19xuān
     19xūn19yǐn
     16ai20fán
     20niè20ráng
     20yīng20lóng
     20huā20liǎn
     20xiǎn20lán
     2020
     20dàng20lán
     20huī20
     2020liǎn
     20lìng20kɑ te su rɑ
     20qiáng20wèi
     20yáo20
     2020
     20yuè21
     21fēng21guī
     21kuí21léi
     21zhī22
     22zhɑn22lěi
     22luó22huái
     22huài22
     2222lèi
     19qiu23jiān
     23quǎn23sǎ ri
     23téng24
     24léi24kuí
     2424xiāo
     26biē26luán
     29mén  


       《新華字典》下載網址:http://www.tao9u.com/softdown.htm

        字典

       更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶草字頭的字有哪些,如有疑問,請與我們聯系。謝謝!


      
     Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
     軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
     日韩字幕第一页免费视频观看