1. <tbody id="ojvfy"></tbody>

    1. <progress id="ojvfy"></progress>

     在線字典 -> 在線查詢提手旁的字有哪些,偏旁部首扌字旁的字有哪些?★
     查找部首“”,共找到 701 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
     筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
     3cái3shǒu
     4zā,zhá,zhā5bɑ,pá
     5dá,dǎ5
     5rēng5
     5fǎn5qiú
     5hɑ me ru6chā
     6gāng,káng6
     6hàn6kòu
     6kuò6mén
     6qiān6sào,sǎo
     6tuō6
     6yáng6zhí
     6chā6tuō
     6dèn6diǎo
     66sɑ te
     6shēn6
     6zài6zhàng
     7bà,bǎ7bān,pān
     7bàn7bào
     7biàn7chāo
     7chě7dèn
     7dǒu7ě
     77
     77
     77jué
     7kàng7kōu
     7lún,lūn7
     7niǔ7pāo
     77póu
     7qiǎng,qiāng7rǎo
     7shé,zhé,zhē7shū
     7tóu7tuán
     7wán7wěn
     77yuè
     7zhǎo7zhǐ
     7zhuā7ǎo
     77
     7dǎn7póu
     77
     7jiá7jiā
     7zhì7kuáng
     77qián
     7qìn7
     7yǎn7
     7yǔn7yun
     7ze7zhěng
     8ào,ǎo,niù8
     8bàn,pàn,pān8bào
     88cā,chāi
     8chēn8chì
     8chōu8dàn,dān
     88
     88guǎi
     8jiǎn8
     8lá,lǎ,lā8lán
     8līn8lǒng
     8mā,mò,mǒ8mǐn
     88niān
     8níng,nìng,nǐng8pāi
     8pàn,pīn8pēng
     88
     8qiá8qián
     8tà,tuò8tái
     8tuō8
     8yōng8zé,zhái
     8zhǎ8zhāo
     8zhǔ8zhuō
     88pāo
     8tuō8bài
     8bǐng8zhù
     88
     8jiā8
     8kuò8mèi
     8nán8
     88
     8yǎo8yāng
     8zhā8zhǐ
     8zhěn9àn
     9chí9dàng,dǎng
     9dòng9
     9gǒng9guà
     9huī9
     9jiǎo9jié
     9kǎo9kuà
     9kuò9náo
     9nuó9pīn
     9shè,shí9shì
     9shuān9
     9tiǎo,tiāo9tǐng
     99wō,zhuā
     9xián9xié
     99yè,zhuài,zhuāi
     9zā,zǎn9zhā
     9zhèng,zhēng9zhěng
     9zhǐ9bāi
     9bàng9
     99cún
     9zhì9dié
     9duò9duǒ
     9kuò9hén
     9huī9jiào
     9jué9liè
     9lie ri9
     99nǐn
     9nòng9qiān
     9shān9xié
     99
     9zhèn10ái,āi
     1010
     10cuò10dǎo
     10hàn10huàn
     10jiǎn10
     1010juān
     10jùn10kǔn
     10lāo10lǚ,luō
     10niē10ruó
     10shào,shāo10sǔn
     10tǒng10tuō
     10wǎn10
     1010zhèn,zhèn
     10zhuō10zùn
     10nòng10xié
     10suō10
     10bāng10
     1010chā
     1010chéng
     10huò10péng
     10póu10gěng
     1010jiǎn
     10jiǎo10jué
     10kēng10měi
     10shù10tuō
     10sōu10wán
     10wei10
     1010zhāi
     7gāng7sǒng
     8kuǎi11bǎi
     11càn,chān,shǎn,shān11chuí
     11cuò11dǎn,shàn
     11dáo11diān
     11diào11duo,duō
     11gāng11guàn
     11guó11
     11jié,jiē11jié
     1111jù,jū
     11jué11kèn
     11kòng11liè
     1111lüè
     11miáo11
     11niǎn,niē11nuò
     11pái,pǎi11pěng
     11póu,pǒu11qiā
     11qián11shàn
     11shòu11tàn
     11tāo11tiàn
     11tuī11xiān
     11yǎn11yè,yē
     1111zhì
     11zǒng11zuó
     11guà11
     11ái11chēn
     11cǎi11shě
     11lūn11juǎn
     11pèng11mén
     11sǎo11bèn
     11bīng11
     11chéng11zōu
     1111zhěng
     11jié11hùn
     11huò11qián
     11jiē11liǎng
     11líng11
     11mēng11mín
     11ming11
     1111
     11qín11qìng
     11ruó11sāo
     11shū11
     1111wàn
     1111yuè
     11zhēng12ǎn
     12biàn12bìng
     12chā12chá
     12chān12chuài,chuǎi,chuāi
     12cuō12
     12dī,tí12dì,tì
     12dié,shé12gài
     12gé,gē12hōng
     1212jiǎn
     12jiǎo12jiē
     12jiū12kāi
     1212kuí
     1212lǎn
     12lǒu,lōu12qìn
     12róu12sāi
     12sāo12sōu
     12wēi12wèn
     1212xiē
     12xuān12
     12yǎn12
     1212yuán
     12yuàn12zhā
     12zòu12jiǎn
     12zhèn12bēi
     12yáng12chā
     12niē12huī
     1212chéng
     12chòng12chuí
     12bèng12gèn
     12gèn12huàn
     12huáng12jiū
     1212zhēng
     12nǎn12róng
     12shì12zǒng
     1212wēi
     12xún12yáo
     12zǎn12zǒng
     13bǎi13bān
     13bàng,péng13bìn
     1313chī
     13chōu13chù
     13chuāi13èn
     13gǎo13huá
     13jiān13jìn
     1313
     13nuò13què
     13sà,shā13sǎng
     13shè13shū
     13shuò13tān
     13táng13xié
     13yáo13zhǎn
     13zhī13sǔn
     1313qiǎng
     13qìn13dǎo
     1313è
     13shān13zhà
     13guāi13è
     13féng13gòu
     13huá13jié
     13gāng13
     1313liǎn
     13miè13zhì
     13shè13
     13qiǔ13quán
     13róng13sōu
     13tián13sūn
     13tāo13
     13wèn13xiǎn
     13yáo13zhēn
     14biào,biāo14chū
     14chuāng14cuī
     14hàn14liào
     14luò14piě,piē
     14shuāi14yīng
     14zhāi14zhí
     14tuán14kōu
     14chě14zhā
     14lǒu14zǒng
     14zhé14chān
     14guàn14yǐng
     14chàn14
     14chǎn14jiǎo
     14chēng14qiāng
     14chōng14
     1414héng
     14guī14huà
     14jiāng14jiū
     14kēng14
     14mán14
     14qiān14sōu
     14suō14tàng
     14wěi14zhuā
     14yáo14zhuó
     14zhuó15
     15chè15chēng
     15cuān15cuō,zuǒ
     15dūn15huī
     15juē15juē
     15liáo,liào,liǎo,liāo15
     15niǎn15niǎn
     15qiào15qín
     15sǎ,sā15
     15xié15zhuàn
     15zhuàng15zǔn
     15cāo15qìn
     15náo15
     15chēng15
     15dǎn15
     15xié15jiǎo
     15lāo15
     15xián15bèn
     15zhěng15
     15dǎn15guì
     15hòng15
     15qiā15jiàng
     15jiǎo15jiē
     15qíng15lǐn
     15zhì15zǎn
     15ruán15xiāo
     15xiàn15
     1516cāo
     16gǎn16hàn
     16huàn16kuǎi
     16léi,lèi16
     16qiào16shàn
     16sòu,sǒu16dǎng
     1616
     1616jiǎn
     16dān16ào
     1616chuò
     16è16huò
     16zhì16mēng
     16nǎng16
     16yōng17
     1717tī,zhì
     17xǐng17zhuó,zhuō
     17tái17dǎo
     17níng17bìn
     1717kuò
     1717
     1717jié
     1717yǎng
     1717
     17zhì18niǎn
     18xié18shū
     18sòu18bǎi
     1818léi
     18zǎn18jiàn
     18liè18
     1818rǎo
     18tān19cuán,zǎn
     19huō19huàn
     19jùn19
     1919
     19qiān19qiān
     19xiǎn19yíng
     19wěng20rǎng
     20yīng20lán
     20chān20xiān
     20méi20qiān
     21lǒng21shè
     21xié21chī
     21cuān22diān
     2222zǎn
     22tān22luó
     22jùn22
     23jué23zuàn
     23dǎng23jiǎo
     2324lǎn
     2421sǒng
     25nǎng  


       《新華字典》下載網址:http://www.tao9u.com/softdown.htm

        字典

       更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶提手旁的字有哪些,如有疑問,請與我們聯系。謝謝!


      
     Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
     軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
     日韩字幕第一页免费视频观看