1. <tbody id="ojvfy"></tbody>

    1. <progress id="ojvfy"></progress>

     在線字典 -> 在線查詢偏旁部首木字旁的字有哪些,木字頭,帶木字旁的字有哪些?★
     查找部首“”,共找到 1020 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
     筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
     44pin
     5běn5
     5shù,zhú5wèi
     5zhá5shù
     5te wu le6
     6duǒ6
     6piáo,pò,pō,pǔ6quán
     6shā6xiǔ
     66zhū
     6duǒ6
     6chéng6
     6dāo6qiú
     6jiū6
     6rén6ru
     7biāo,sháo7cái
     7chà,chā7cūn
     7dì,duǒ7
     7gǎn,gān7gàng,gāng
     77lái,lāi
     77
     7máng7
     7shā,shān7shù
     7tiáo7
     7xìng7yáng
     77
     7zhàng7
     7chì7rèn
     7fán7
     7gōng7jié
     7jiu7máng
     7qiān7mián
     7tuō7wɑn
     77xún
     78àng
     8bà,pá8bǎn
     8bēi8chéng
     8chǒu,niǔ8chǔ
     8cōng,zōng8dǒu
     8fāng8fén
     8fēng8gǎo
     8gòu8guì,jǔ
     8guǒ8háng
     88jiǎn
     8jié8
     8lín8méi
     8miǎo8
     8qiāng8ruì
     8shū8shū
     8sōng8wǎng
     88xiāo
     8yǎo8zǎo
     8zhěn8zhī
     8zhù8dōng
     8nán8shì
     8xiān8fèi
     88chǒu
     8chūn8
     8ě8fán
     88huà
     88jìn
     88máo
     8zhān8shēng
     88sōng
     8sōng8
     8xīn8xín
     88yǎo
     88yuán
     8yùn8zhào
     8huà9bǎi,bó,bò
     9bàn,pán9bāo,fú
     99biāo
     9bǐng9chá,zhā
     9chēng9
     9dòng9duǒ
     9duǒ9
     9gān9gǒu,gōu,jǔ
     9jiā9jià
     9jiǎn9jiù
     99
     9lán9lì,yuè
     9líng9liǔ
     9lóng9
     9mǒu9nài
     99níng
     9píng9
     9rǎn9róu
     9shān,zhà9shì
     9shù9tuó
     9tuò9xiá
     9xiāo9
     9yóu,yòu,zhú9zhà
     9zhàn9zhè
     9zhī9zhǐ
     9zhì9zhì
     9zhōng9zhù,zhǔ
     99nán
     9guǎi9shān
     9liǔ9zɑo
     9āo9
     9bēi9
     99chá
     99
     9dài9dàn
     99
     9guǎi9
     9jiù9
     99liǔ
     9méi9
     9niè9qióng
     9róng9sɑ ying
     9sāng9sháo
     9shēn9shì
     9mào9
     9sōng9xiān
     9yǎng9yǎo
     99yǒng
     9zhā9zhù
     10ān10àn
     10bāng10bīng
     10chái,zhài10dàng
     10ér10
     10gé,gē10gēn
     10gǒng10guā,kuò
     10guàng,guāng10guì
     10guì,huì10háng,héng
     10hé,hú10huà
     10huán10jiǎng
     10jiào,xiào10jié,jú
     10jié10jiù
     10juàn10kǎo
     10kuàng10lǎo
     1010luán
     10qī,xī10榿
     10qiáo10ráo
     10sāng10shuān
     10táo10tìng,tǐng
     10tóng10wéi
     1010xún
     1010yàng
     1010zāi
     10zhēn10zhì
     10zhū10zhuāng
     10zhuō10tiáo
     1010bǎi
     1010
     10kān10bìng
     10chān10chēng
     10chóu10chuí
     1010
     10duò10ěr
     10jiàn10jie
     1010
     10liè10
     1010nuó
     10rěn10rěn
     1010shì
     1010kɑ sei
     10xiáng10xuè
     10xún10
     10zhī10yīn
     10ying10yǒng
     10yǒu10
     10zhān10zhàn
     10chén10zhèn
     1010zuì
     11bēi11
     11cén11fàn
     11fēn11
     11gěng11
     11jiǎn11
     11jué11kǔn
     11lāi11láng
     1111lián
     11liáng11líng
     11méi11mèng
     11po11
     11qǐn11ruǐ
     11shāo11shū
     11suō11suō
     11táo11
     11tīng11tǒng
     1111xiè
     11zhì11zhuō
     1111liǔ
     11jiǎn11
     11gǎn11xiāo
     11zhī11āo
     11bèi11bèn
     11bīn11
     11chén11chǔ
     1111
     11dòu11fēn
     11fēng11xi ki mi
     11hán11huɑ
     11huàn11kuǎn
     1111
     11jiā11jìng
     11jìng11xuān
     11jūn11guā
     1111lòng
     11pēng11qiú
     11rèn11shā
     11sōng11
     11wǎn11wěi
     11wěn11
     11xiɑ11yǐng
     11yǒu11zào
     11zhuāng11zhuō
     12bàng12bàng,bèi
     12bēi,pí12chǔ
     12chuí12chuí,zhuī
     1212
     12fěi12fén
     12gāng12guān
     12gùn,gǔn12guǒ
     12hù,kǔ12hūn
     1212jiàn
     12jiāo12
     1212
     1212láng
     12lēng,líng12liáng
     12luó12mián
     12pái12péng
     12pèng12
     1212qiàn
     12quān12sēn
     12shēn12táng
     12tuǒ12yǎn
     1212yǐ,yī
     1212zhào
     12zhī12zhí
     12zhuó12zōng
     12zǎo12chéng
     1212qín
     12lái12chéng
     1212dòng
     1212zhàn
     1212dìng
     12wǎn12
     12guī12bīn
     12bǐng12cǎi
     12chán12chɑng
     12chēn12chóu
     12cōng12
     12què12dɑo
     1212diɑn
     12fán12
     12fu12geng
     1212guì
     12jùn12guō
     12háo12jiǎn
     12jiē12qiāng
     1212
     12lún12men
     12mi eng12
     12péng12
     12qiàn12qíng
     12quān12ruò
     12shàn12sēn
     12zōu12wǎng
     1212yǎng
     1212
     1212
     1212zhuō
     1212zōu
     8gāng13chá,zhā
     13chá,zhà13chèn
     13chǔ13chuán
     13chuí13椿chūn
     13cōng,sǒng13duàn
     13dùn,shūn13gài
     1313huái
     1313jiē,kǎi
     13jié13
     13lǎn13léng,lèng
     13liàn13lóu
     1313méi
     13nán13pián
     13pǐn13qiū
     13shèn,zhēn13
     13tán13wēi
     13xiē13xuàn
     1313yíng
     13yóu13
     13méi13
     13yáng13xuàn
     13pián13zōng
     1313fēng
     13gài13běn
     1313chu
     13chūn13còu
     1313dié
     13duǒ13
     13jiān13
     1313huáng
     13wěi13huī
     13jiǎ13jiān
     13jiè13jié
     13kuí13kuí
     1313
     13máo13
     1313
     13hɑ ni zɑ wu13róng
     13róu13shen
     13mu le13
     13tíng13tíng
     13tuǒ13wēi
     13wēn13
     13楿kɑ tui lɑ13
     13yàn13yǎn
     13yán13yāo
     1313
     13yuān13zhēn
     14bàng,bǎng14bīn,bīng
     14cuī14fěi
     1414gāo
     14gǎo14
     14huàng14jiǎ
     14jiàn,kǎn14jié
     1414liú
     14míng14mó,mú
     14pán14què
     14róng14shuò
     14sǔn14
     14tāo14tōng
     14wēn14xiè
     14xiè14zhà
     14zhēn14zhī
     14zhū14tuó
     14gàn14méi
     14diān14gòu
     14jiǎ14lián
     14gàng14
     14huà14榿
     14qiāng14gǎo
     14guǒ14róng
     1414zhǎn
     14chén14
     1414dɑo
     14diān14
     14jià14jiàn
     14láng14qiǎn
     14lóng14
     14nòu14nuò
     14pèng14péng
     14qián14qiáo
     14sāng14shā
     14shèng14shí
     1414
     14sūn14táng
     14tiáo14
     14xiū14yàng
     14yǎo14yáo
     1414yuán
     14yuán14zhāi
     14zuì14zhuō
     1415cáo
     15chēng,táng15chū
     1515fán
     15gǎn15héng,hèng
     1515huì
     15jiān15槿jǐn
     15jiū15kāng
     15niè15
     15qiáng15xiàng
     15yīng15zhāng
     15zhū15zhuā
     1515zhuāng
     15biāo15shū
     15léi15lóu
     15cōng15liáng
     15yàng15jiǎng
     15tuǒ15gāo
     15yǒu15cháo
     15cōng15cuī
     1515
     15gài15guàn
     1515guì
     15guī15guī
     1515huà
     15huàn15ji
     1515mán
     1515màn
     15méng15
     15niǎo15qiàn
     15qíng15tuán
     15quán15sēn
     15shā15shǎng
     1515
     15xue15yɑn
     1515róng
     1515zhā
     15zhè15zhù
     16chéng16chú
     16èr16
     16jué16
     16qiāo16qiáo
     16qín16qíng
     16rǎn16ruǐ
     16shē16tóng
     16tuó16
     16yǐn16yuán
     16yuè16zuì
     16zūn16jué
     16ráo16shù
     16cóng16
     1616qiáo
     1616xiàn
     1616zēng
     16chēng16táng
     16chéng16
     16chūn16
     16dào16diàn
     16tán16dōu
     16tuí16
     16fǎn16fén
     16gāo16
     16héng16huì
     1616xiàn
     16zhǎn16jing
     16guì16liáo
     16lào16lìn
     16liú16liǔ
     1616níng
     16nuó16qián
     16qióng16rùn
     16zān16樿shàn
     16sheng16shùn
     16sōng16suì
     1616
     16xi16xún
     16zhí16yún
     16zhēn16zuī
     12fu17biǎo
     1717jiě
     17kuí17lèi
     17lǐn17méng
     17tán17
     17yán17yǐ,yī
     17chēng17qiáng
     17dàng17jiǎn
     17guì17zhì
     17píng17chǔ
     17fēng17gàn
     17huò17huì
     17huǐ17
     17jiǎ17橿jiāng
     1717
     1717lián
     17lǐn17nóng
     1717shū
     17shān17zhái
     17xuán17
     17zuì18chá
     1818mián
     1818tái
     18chóu18guì
     18jiàn18níng
     18bīn18qǐng
     18zhào18dèng
     18chú18chūn
     18gǎo18ge
     18huǎng18
     18jué18
     1818miè
     1818nòu
     18ōu18
     1818
     18qiān18
     18tuán18檿yǎn
     1818yín
     18yǐn18zhuó
     14ju19cuán
     19gāo19yuán
     1919zhū
     19zhū19
     1919chú
     1919fèi
     19huì19jiɑng
     19qiáo19lěi
     19léi19mián
     19qiān19qing
     19sǒu19yōu
     1919zhì
     20xiǎn20niè
     20yǐn20
     2020
     20chèn20
     20è20huái
     20gui20
     20xiāo20
     20yán20櫿yíng
     21jiān21lóng
     21yīng21líng
     21quán21lán
     21zɑng21chán
     21jiu21
     21nóng21xiāng
     21yòu22
     22cóng22shè
     22shuāng22wéi
     2223
     23luán23luó
     23cuán23e mi
     24dǎng24
     24lán25léi
     2525lǎn
     2525
     25zhú26náng
     28líng28guàn


       《新華字典》下載網址:http://www.tao9u.com/softdown.htm

        字典

       更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶木字旁的字有哪些,如有疑問請聯系我們。謝謝!


      
     Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
     軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
     日韩字幕第一页免费视频观看